Ổ đũa đỡ một dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 40mm - 120mm
  • Đường kinh ngoài (D): 68mm - 180mm
  • Độ dày vòng bi (B): 15mm - 28mm
  • Tĩnh (C₀) : 25kN- 186kN
  • Giới hạn r/min : 11000 - 38000