Ổ đũa bổ sung 1 hàng

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 20mm - 1120mm
  • Đường kinh ngoài (D): 42mm - 1360mm
  • Độ dày vòng bi (B): 16mm - 106mm
  • Tĩnh (C₀) : 28.5kN- 9650kN
  • Giới hạn r/min : 170 - 10000