Ổ bi tiếp xúc góc

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 12mm - 1016mm
  • Đường kinh ngoài (D): 40mm - 215mm
  • Độ dày vòng bi (B): 27,4mm - 140mm
  • Tĩnh (C₀) : 4,75kN- 140kN
  • Giới hạn r/min : 1700 - 9501