Ổ bi đỡ

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 0.6mm - 1700mm
  • Đường kinh ngoài (D): 2.5mm - 2060mm
  • Độ dày vòng bi (B): 1mm - 195mm
  • Tĩnh (C₀) : 0,07kN- 4900kN
  • Giới hạn r/min : 240 -160000