Ổ bi chặn

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 3mm - 1400mm
  • Đường kinh ngoài (D): 8mm - 1630mm
  • Độ dày vòng bi (B):
  • Tĩnh (C₀) : 0.72kN- 22000kN
  • Giới hạn r/min : 260 - 36000