Kim lăn và cụm lồng

LIÊN HỆ
  • Đường kính dưới con lăn (Fw):3mm - 265mm
  • Đường kính ngoài bổ sung con lăn (Ew): 5mm - 280mm
  • Chiều rộng con lăn kim và cụm lồng (U): 7mm - 50mm