Gối đỡ THD

LIÊN HỆ
  • Ổ tang trống tự lựa dải 230, 231, 232, 222
  • Ổ lăn CARB dải C30 C31 C32 C22