Gối đỡ SNL dải 2,3,5 và 6

LIÊN HỆ
  • Trục (dₐ): 20mm - 160mm
  • Chiều rộng mặt (A): 67mm - 235mm
  • Chiều cao (H): 74mm - 344mm